Thông báo mở lớp

KHAI GIẢNG LỚP LẬP TRÌNH ANDROID 4/2016

Hình: Lập trình trên thiết bị di động
Trung tâm Kỹ thuật Điện Toán thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn về lập trình trên thiết bị di động, khai giảng vào ngày hàng tháng. Liên hệ đăng ký ghi danh tại: Kios 08, 142  tô Hiến Thành, P14, Q10 - ĐT: 08.2228.9112 - 0903.237.868

LỊCH KHAI GIẢNG  Đăng ký học online

Ngày

Giờ học

Ca học

Khóa học

Học phí

29/3/2016

18:00 – 20:00

Ba - Năm - Bảy

80 giờ

Lập trình
di động Anhdroid

5.200.000

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Thông tin chung
•    Đối tượng:
o    Dành cho người đã biết căn bản về lập trình  
•    Thời lượng: 80 giờ
•    Ghi chú:
o    Các lớp được thiết kế với giờ thực hành được xen lẫn trong giờ lý thuyết. Trong các giờ lý thuyết, Học viên đã được thực hành nội dung bài tập.
o    Các tiết thực hành nêu trên là các tiết TA hướng dẫn thêm để Học Viên làm project cuối kỳ. Hoặc SV để sv trao đổi thêm về các nội dung thực hành mà lớp Lý Thuyết nếu không kịp hỏi.

Nội dung

Buổi 1.     Giới thiệu

o    Căn bản về Android,
o    Giới thiệu về mô trường lập trình
o    Hello world
o    Project: Giới thiệu về Final Project & Presentation

Buổi 2.     Cấu trúc chương trình Android


o    Cấu trúc của chương trình Android
o    Android Manifest
o    Activity & life cycle

Buổi 3.     Giao diện người dùng

o    android.content.Intent
o    android.view.View
o    android.view.ViewGroup
o    Event Listeners
o    Menus

Buổi 4.     Giao diện người dùng (tt): Layout Managers


o    AbsoluteLayout
o    FrameLayout
o    LinearLayout
o    RelativeLayout
o    SlidingDrawer
o    ScrollView
o    TableLayout

Buổi 5.     Giao diện người dùng (tt): Widgets
 
o
    android.widget.Button
o    android.widget.CheckBox
o    android.widget.ToggleButton
o    android.widget.DatePicker
o    android.widget.DigitalClock
o    android.widget.EditText
o    android.widget.RadioButton
o    android.widget.TextView
o    android.widget.TimePicker
o    android.widget.ToggleButton
o    android.widget.SeekBar

Buổi 6.     Giao diện người dùng (tt): Advanced widget 1

o    android.widget.Adapter
o    android.widget.Toast
o    android.widget.Spinner
o    android.widget.ListView
o    android.widget.GridView

Buổi 7.     Giao diện người dùng (tt): Advanced widget 2

o    android.widget.Gallery
o    android.widget.ImageSwitcher
o    android.widget.TabWidget
o    android.webkit.WebView
o    android.widget.ImageButton
o    android.widget.RatingBar
o    Pop up dialogs
o    Screen Orientation
o    Assets vs Resources

Buổi 8.     Đồ hoạ 2D


o    Frame Animation
o    Tweening:scale, rotatate, translate, alpha
o    Interpolation

Buổi 9.     Đồ hoạ 2D (tt)

o    Canvas/Drawing into a view
o    SurfaceView/SurfaceHolder

Buổi 10.     Các component

o    Touch Events
o    Trackball Events
o    Threads/Message Queues

Buổi 11.     Các component (tt)

o    Local Service
o    Remote Service/AIDL
o    Broadcast Receiver
o    Alarm Manager

Buổi 12.     Các component (tt)


o    Loopers/Handlers
o    Notification Manager
o    Content Resolvers/Providers
o    Service

Buổi 13.     Lưu trữ và truy xuất dữ liệu

o    File I/O
o    Preference Manager
o    SQLite

Buổi 14.     Networking

o    TelephonyManager
o    ConnectivityManager
o    Bluetooth.

Buổi 15.     Networking (tt)

o    HttpClient/Simple JSON GET
o    Java Sockets/Simple JSON POST
Buổi 16.     Advanced Topics: Mockup

Buổi 17.     Advanced Topics: Các bước Publish vào Google Play Store

o    Các bước publish
o    Các thông tin Statistic

Buổi 18.     Advanced topics: UI Design

o    Guide line design

Buổi 19.     Advanced topics: Một trong các chủ đề

o    Game: các framework về Game như AndEngine
o    Logcat for bug report, các framework về bugreport & statistic: Google Analytic, arca,…

Buổi 20.     Final Presentation

Các topic dự trữ:
•    AppWidgets
•    LiveFolders
•    Camera
•    AudioManager
•    Audio Recording
•    Audio Playback
•    Ringtones
•    Multimedia/JetBoy review
•    Location Manager
•    GPS
•    MapView   

22/03/2016 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)