PGS TS. Thoại Nam

  • Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại:
  • Email: nam@cse.hcmut.edu.vn
  • Website: www.cse.hcmut.edu.vn/~nam
  • Thông tin khác:

TS. Dương Ngọc Hiếu

  • Chức vụ: Phó giám đốc
  • Điện thoại: liên hệ
  • Email: dnhieu@cse.hcmut.edu.vn
  • Website: www.cse.hcmut.edu.vn/~dnhieu
  • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin

KS. Lê Quốc Tuấn

  • Chức vụ: Phó giám đốc
  • Điện thoại: liên hệ
  • Email: lqtuan@hcmut.edu.vn
  • Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~lqtuan
  • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin

CN. Ngô Quang Nhựt

  • Chức vụ: Phó giám đốc
  • Điện thoại: liên hệ
  • Email: nhutnq@hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác:

CN. Trần Phương

  • Chức vụ: Kỹ thuật viên
  • Điện thoại:
  • Email: phuongtran@hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác:

ThS. Nguyễn Quốc Việt

  • Chức vụ: Nhóm trưởng
  • Điện thoại:
  • Email: vietnguyen3107@gmail.com
  • Website:
  • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin.

ThS. Trịnh Văn Quảng

  • Chức vụ: Kỹ thuật viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Website:
  • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin.

ThS. Hoàng Xuân Lộc

  • Chức vụ: Kỹ thuật viên
  • Điện thoại:
  • Email: xuanlochoang2000@gmail.com
  • Website:
  • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin.

CN. Cao Thị Thanh Huệ

  • Chức vụ: Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email: thanhhue@hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác:

CN. Nguyễn Thị Bích Vân

  • Chức vụ: Tiếp nhận
  • Điện thoại:
  • Email: bichvan@hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác:

CN. Nguyễn Thị Phượng

  • Chức vụ: Tiếp nhận
  • Điện thoại:
  • Email: hongphuong@hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác:

CN. Tiền Tuyết Nhi

  • Chức vụ: Tiếp nhận
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Website:
  • Thông tin khác:

CN. Nguyễn Thị Thảo

  • Chức vụ: Tiếp nhận
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Website:
  • Thông tin khác:

KS. Nguyễn Thị Thanh Vy

  • Chức vụ:
  • Điện thoại: liên hệ
  • Email: thanhvy@hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác: Chuyên ngành Công nghệ thông tin

ThS. Vũ Quốc Hưng

  • Chức vụ: Kỹ thuật viên
  • Điện thoại:
  • Email: hungvu@hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác:

KS. Nguyễn Ngọc Tùng

  • Chức vụ: Kỹ thuật viên
  • Điện thoại:
  • Email: tung@cce.hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin

KS. Nguyễn Hữu Phúc

  • Chức vụ: Kỹ thuật viên
  • Điện thoại:
  • Email: huuphuc@hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác:

CN. Nguyễn Thị Hằng

  • Chức vụ: Thủ quỹ
  • Điện thoại:
  • Email: hangnguyen@cce.hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác:

CN. Lê Hoàng Lan

  • Chức vụ: Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
  • Email: lhlan@hcmut.edu.vn
  • Website:
  • Thông tin khác:

CN. Trần Thị Ngọc Diễm

  • Chức vụ: Kế toán viên
  • Điện thoại: 01666444566
  • Email: ngocdiemkt28@gmail.com
  • Website:
  • Thông tin khác:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)