PGS TS. Thoại Nam

 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại:
 • Email: nam@cse.hcmut.edu.vn
 • Website: www.cse.hcmut.edu.vn/~nam
 • Thông tin khác:

TS. Dương Ngọc Hiếu

 • Chức vụ: Phó giám đốc
 • Điện thoại: liên hệ
 • Email: dnhieu@cse.hcmut.edu.vn
 • Website: www.cse.hcmut.edu.vn/~dnhieu
 • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin

KS. Lê Quốc Tuấn

 • Chức vụ: Phó giám đốc
 • Điện thoại: liên hệ
 • Email: lqtuan@hcmut.edu.vn
 • Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~lqtuan
 • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin

CN. Ngô Quang Nhựt

 • Chức vụ: Phó giám đốc
 • Điện thoại: liên hệ
 • Email: nhutnq@hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

ThS. Nguyễn Quốc Việt

 • Chức vụ: Nhóm trưởng
 • Điện thoại:
 • Email: vietnguyen3107@gmail.com
 • Website:
 • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin.

ThS. Trịnh Văn Quảng

 • Chức vụ: Kỹ thuật viên
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:
 • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin.

ThS. Hoàng Xuân Lộc

 • Chức vụ: Kỹ thuật viên
 • Điện thoại:
 • Email: xuanlochoang2000@gmail.com
 • Website:
 • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin.

CN. Cao Thị Thanh Huệ

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Điện thoại:
 • Email: thanhhue@hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

CN. Nguyễn Thị Bích Vân

 • Chức vụ: Tiếp nhận
 • Điện thoại:
 • Email: myvan@cce.hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

CN. Nguyễn Thị Phượng

 • Chức vụ: Tiếp nhận
 • Điện thoại:
 • Email: hongphuong@cce.hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

CN. Huỳnh Thị Huỳnh Giao

 • Chức vụ: Tiếp nhận
 • Điện thoại:
 • Email: huynhgiao@cce.hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

CN. Phan Thị Thủy

 • Chức vụ: Tiếp nhận
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:
 • Thông tin khác:

CN. Nguyễn Thị Thảo

 • Chức vụ: Tiếp nhận
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:
 • Thông tin khác:

CN. Trần Phương

 • Chức vụ:
 • Điện thoại:
 • Email: phuongtran@cce.hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

KS. Nguyễn Hữu Phúc

 • Chức vụ: Kỹ thuật viên
 • Điện thoại:
 • Email: huuphuc@cce.hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

KS. Nguyễn Thị Thanh Vy

 • Chức vụ:
 • Điện thoại:
 • Email: thanhvy@hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác: Chuyên ngành Công nghệ thông tin

KS. Vũ Quốc Hưng

 • Chức vụ: Kỹ thuật viên
 • Điện thoại:
 • Email: hung@cce.hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

KS. Nguyễn Ngọc Tùng

 • Chức vụ: Kỹ thuật viên
 • Điện thoại:
 • Email: tung@cce.hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác: Chuyên ngành công nghệ thông tin

CN. Nguyễn Thị Hằng

 • Chức vụ: Thủ quỹ
 • Điện thoại:
 • Email: hangnguyen@cce.hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

CN. Lê Hoàng Lan

 • Chức vụ: Kế toán trưởng
 • Điện thoại:
 • Email: lhlan@cce.hcmut.edu.vn
 • Website:
 • Thông tin khác:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Ms.Vy (08.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98